Wysoko¶æ op³at konferencyjnych


Op³aty koneferencyjne wynosz±
  • 200 z³ (za jeden dzieñ)
  • 300 z³ (za dwa dni)
Op³aty obejmuj±:
  1. prawo do uczestnictwa w sesjach
  2. materia³y konferencyjne, p³ytê CD
  3. ksi±¿kê z pracami z konferencji przyjêtymi do opublikowania wydan± przez Wydawnictwo SGGW
  4. napoje i ciastka w przerwach obrad
  5. obiady
  6. udzia³ w uroczystej kolacji w dniu 15 maja

Op³aty nie obejmuj± noclegu. Koszt pokoju jednoosobowego w Hotelu Ikar wynosi 148 z³ za dobe (w tym ¶niadanie).

Koszt noclegu w akademikach (za dobê):

  • pokój dwuosobowy - 37 z³ + VAT
  • pokój trzyosobowy - 32 z³ + VAT

Na ¿yczenie wystawiamy faktury VAT

Ostatnia modyfikacja: pitek, 7 kwiecie 2006, 12:28