Program warsztatów

wtorek, 16 maja 2006

Kurs podstawowy (dla prowadz±cych i nauczycieli) – 900-1300

 1. Szybkie tworzenie kursu z gotowych plików (na przyk³ad pdf lub word)
  • przesy³anie plików
  • praca we wbudowanym edytorze tekstu
 2. Kontrola dostêpu do materia³ów kursu
  • zabezpieczanie kursu
 3. Wysy³anie zadañ i ocena zadañ w formie elektronicznej
  • automatyczna kontrola terminów
  • nasze do¶wiadczenia ze ¶ciaganiem
 4. Przygotowywanie prostych testów
  • testy wyboru jedno lub wielokrotnego
  • testy polegaj±ce na wpisanu odpowiedzi
  • testy polegaj±ce na dopasowaniu odpowiedzi
 5. Przegl±d mo¿liwo¶ci Moodle
  • g³osowania i fora dyskusyjne
  • warsztaty
  • lekcje
  • wiki

Kurs zaawansowany (dla autorów kursów i administratorów) – 1100-1300

 1. Instalacja i administracja systemem Moodle
  • dopasowywanie ustawieñ Apache i MySQL
  • obs³uga du¿ej liczby u¿ytkowników
 2. Import u¿ytkowników
  • automatyczne tworzenie kont studentom na podstawie list
 3. Przenoszenie kursów (lub ich elementów) miêdzy instalacjami Moodle
  • przygotowywanie kursów w domu i przenoszenie ich do pracy
 4. Opracowywanie skomplikowanych testów
  • automatyzacja przygotowywania du¿ej liczby podobnych pytañ
  • losowanie pytañ z puli i zmiana kolejno¶ci odpowiedzi
  • sk³adnia zapisu pytañ (format GIFT)
  • przygotowywanie pytañ mieszanych typów (cloze)
 5. Przeprowadzanie elektronicznych kolokwiów i egzaminów
  • zabezpieczenia przed ¶ci±ganiem
  • zabezpieczenia przed przedwczesnym poznaniem pytañ
 6. Dopasowywanie systemu Moodle do w³asnych potrzeb
  • dostosowywanie wygl±du strony
   • np. edycja plików css
  • dostosowywanie kodu Moodle
   • np. odwo³anie do gadu-gadu zamiast icq itp.
Dla chêtnych isntnieje mo¿liwo¶æ przed³u¿enia warsztatów kosztem dyskusji panelowej!

Ostatnia modyfikacja: poniedziaek, 8 maj 2006, 09:23