El¿bieta Grzejszczyk

El¿bieta Grzejszczyk w dniu poniedziaek, 1 maj 2006, 12:36 napisa(a)
 

Szanowni Pañstwo Organizatorzy,

w³asnie przes³a³am pe³ny tekst referatu Umiech

Proszê o wyrozumia³o¶æ z uwagi na parogodzinne opó¼nienie. Ale przecie¿ dzisiaj dzieñ teoretycznie wolny, wiêc mo¿e przynajmniej dla Pañstwa jest  rzeczywi¶cie wolny Umiech)

¯yczê du¿o dobrego, pozdrawiam,

z powa¿aniem

dr in¿. El¿bieta Grzejszczyk