Odp: potwierdzenia wp³at
Alina Modrzejewska w dniu wtorek, 9 maj 2006, 10:50 napisa(a)
 
Witam,
W pi±tek przekazana zosta³a op³ata za konferecjê (300 z³otych za 2 dni)
za 1 osobê (Alina Modrzejewska-Ko³akowska)
Prosimy o wystawienie faktury VAT. Dne do faktury: 
 
Politechnika Bia³ostocka, Studium Informatyki w Zarz±dzaniu i Biznesie
Wiejska 45a, 15-351, Bia³ystok
 
pozdrawiam
Alina Modrzejewska
Studium Informatyki w Zarz±dzaniu i Biznesie
PB, Bia³ystok, Wiejska 45A

tel. 085 744 26 35