potwierdzenia wp³at
Konferencja e-Learning 2006 w dniu poniedziaek, 8 maj 2006, 10:43 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Bardzo prosimy tych z Pañstwa, którzy ui¶cili op³atê konferencyjn± o wys³anie mailem potwierdzenia tej operacji. Ksiêgowanie wp³at na naszej uczelni odbywa siê w cyklu miesiêcznym i podanie przez Pañstwa tej informacji u³atwi nam pracê. Dodatkowo prosimy o przywiezienie na konferencjê potwierdzenia wp³aty.

Za noclegi p³ac± Pañstwo gotówk± w hotelu.

Do zobaczenia na konferencji,

Marian Rusek i Tomasz Minkowski
Odp: potwierdzenia wp³at
Alina Modrzejewska w dniu wtorek, 9 maj 2006, 10:50 napisa(a)
 
Witam,
W pi±tek przekazana zosta³a op³ata za konferecjê (300 z³otych za 2 dni)
za 1 osobê (Alina Modrzejewska-Ko³akowska)
Prosimy o wystawienie faktury VAT. Dne do faktury: 
 
Politechnika Bia³ostocka, Studium Informatyki w Zarz±dzaniu i Biznesie
Wiejska 45a, 15-351, Bia³ystok
 
pozdrawiam
Alina Modrzejewska
Studium Informatyki w Zarz±dzaniu i Biznesie
PB, Bia³ystok, Wiejska 45A
<font color="#0033cc">amodrze@biaman.pl</font>
tel. 085 744 26 35