streszczenia referatów
Konferencja e-Learning 2006 w dniu poniedziaek, 24 kwiecie 2006, 19:08 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Chcieliby¶my przypomnieæ, ¿e ju¿ za tydzieñ (tzn. 30 kwietnia!) mija termin nadsy³ania streszczeñ referatów. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu. Pozwoli nam to na czas umie¶ciæ Pañstwa streszczenie w materia³ach konferencyjnych.

Z powa¿aniem,

Komitet organizacyjny
(dr hab. Arkadiusz Or³owski, dr Marian Rusek, mgr Tomasz Minkowski)
Odp: streszczenia referatów
El¿bieta Grzejszczyk w dniu poniedziaek, 1 maj 2006, 12:36 napisa(a)
 

Szanowni Pañstwo Organizatorzy,

w³asnie przes³a³am pe³ny tekst referatu Umiech

Proszê o wyrozumia³o¶æ z uwagi na parogodzinne opó¼nienie. Ale przecie¿ dzisiaj dzieñ teoretycznie wolny, wiêc mo¿e przynajmniej dla Pañstwa jest  rzeczywi¶cie wolny Umiech)

¯yczê du¿o dobrego, pozdrawiam,

z powa¿aniem

dr in¿. El¿bieta Grzejszczyk