Warsztaty z Moodle
Konferencja e-Learning 2006 w dniu środa, 25 kwiecień 2007, 13:07 napisał(a)
  Szanowni PaĂąstwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poœwiêcone wykorzystaniu do zajêÌ systemu nauczania elektronicznego Moodle. Odbêd¹ siê one w pi¹tek 25 maja 2007 na terenie kampusu SGGW. Szczegó³owe informacje i program ju¿ wkrótce. Na razie prosimy Paùstwa o wstêpn¹ rejestracjê , abyœmy mogli zarezerwowaÌ odpowiednio du¿¹ salê.

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr hab. Arkadiusz OrÂłowski
dr Marian Rusek
mgr Tomasz Minkowski