Podziêkowanie
Waldemar Krawiec w dniu wtorek, 16 maj 2006, 19:46 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,
pragnê w tym miejscu raz jeszcze podziêkowaæ za umo¿liwienie mi spotkania z tymi, dla których Moodle wydaje siê byæ pasj±. To niezwyk³e do¶wiadczenie nie tylko pod wzglêdem poznawczym, choæ ten aspekt jest oczywisty, ale tak¿e pod wzglêdem intelektualnym. W dzisiejszych czasach trudno o ludzi my¶l±cych, a w SGGW spotka³em ich wielu!
Mam nadziejê, ¿e dane mi (nam?) bêdzie siê spotkaæ pod Pañstwa go¶cinnym dachem przynajmniej RAZ w roku - a mo¿e jednak czê¶ciej?... Umiech
Pozostaje mi wiêc u¿yæ, ale w innym, dodatkowym, metaforyczym znaczeniu, s³owa - DZIÊKUJÊ
i do zobaczenia..
. Szeroki u¶miech
Odp: Podziêkowanie
Ewelina Kraska w dniu wtorek, 16 maj 2006, 20:59 napisa(a)
 

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko poprzeæ mojego przedmówcê.
Jeszcze kilka miesiêcy temu, by³am pozostawiona sama sobie. Dzisiaj czujê za plecami oddech SGGW i wszystkich pañstwa obecnych na konferencji.
Gor±co pozdrawiam...

Odp: Podziêkowanie
Jacek Kulasa w dniu roda, 17 maj 2006, 18:13 napisa(a)
  Ja równie¿ serdecznie dziekujê za wspania³± atmosferê i oczywi¶cie wpraszam siê jesli to mo¿liwe za rok. Szeroki u¶miech
Odp: Podziêkowanie
£ukasz Leszewski w dniu roda, 17 maj 2006, 19:45 napisa(a)
  Równie¿ chcia³em podziêkowaæ organizatorom i wyczekuje kolejnych wiadomo¶ci o nowych spotkaniach Umiech
Odp: Podziêkowanie
Marian Rusek w dniu pitek, 19 maj 2006, 08:58 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

W imieniu organizatorów chcia³bym podziêkowaæ Pañstwu za udzia³ w naszej skromnej konferencji. Zapraszamy oczywi¶cie za rok, a na razie zapraszamy do ogl±dania zdjêæ z konferencji Zadowolenie Prosimy o dodawanie w³asnych zdjêæ i komentarzy do zdjêæ ju¿ istniej±cych!

Marian Rusek

P.S. Zdjêcia umiescili¶my w formacie s³ownika, bo ten modu³ nie by³ wystarczaj±co intensywnie æwiczony podczas warsztatów Diabe³ek Proszê zwróciæ uwagê na mo¿liwo¶æ sortowania zdjêæ wed³ug daty, kategorii i alfabetycznie oraz na automatyczne powi±zanie zdjêæ n.p. z programem konferencji Równy go¶æ